ADVIES

Bvba Starter

9/03/2010

Vanaf 1 januari 2010 is het mogelijk om een BVBA op te richten met 1 € kapitaal. Deze nieuwe vennootschapsvorm moet vooral jonge ondernemers stimuleren om een vennootschap op te richten en geen toevlucht te zoeken in buitenlandse vennootschapsvormen die met een lager kapitaal kunnen opgericht te worden.

Voorheen kon een BVBA maar opgericht worden met een kapitaal van minstens 18.550 €, waarvan er minstens 6.200 € volstort werd indien er meerdere vennoten waren en 12.400 € indien het een eenhoofdige BVBA betrof. Men kan op deze wijze genieten van de beperkte aansprakelijkheid waarbij het privévermogen wordt afgescheiden.

De voorwaarden om een Starters BVBA op te richten zijn :

 • kapitaal van 1 € volstorten
 • enkel voor natuurlijke personen die niet in het bezit zijn van effecten die 5 % of meer van de stemrechten in een andere vennootschap vertegenwoordigen
 • door één of meerdere natuurlijke personen
 • men mag maar één Starters BVBA oprichten, bij de oprichting van een tweede Starter BVBA, wordt men hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de tweede
 • men mag maar maximum vier personen voltijds tewerkstellen
 • binnen een periode van 5 jaar moet het kapitaal worden verhoogd tot minstens 18.550 €
 • binnen een periode van 5 jaar moet de Starter BVBA omgevormd worden naar een andere vennootschapsvorm
 • de oprichters van een Starters BVBA behouden hun aansprakelijkheid tot 3 jaar na de oprichting, na afloop van 3 jaar kunnen de vennoten hoofdelijk aansprakelijkheid oplopen voor het verschil tussen 18.550 € en het geplaatst kapitaal
 • er moet een financieel plan neergelegd worden bij de notaris, dat wordt opgemaakt met de verplichte bijstand van een financieel expert, bijvoorbeeld een boekhouder, accountant of bedrijfsrevisor
 • elk jaar dient men 25 % van de netto-winst te reserveren in tegenstelling tot 5 % bij de gewone BVBA
 • je moet naast de vennootschapsvorm uitdrukkelijk vermelden “Starter”

Ondanks dat dit een aanlokkelijke formule is voor veel jonge ondernemers, moet men toch volgende bedenkingen maken over wat men kan aanzien als nadelen van de starters-bvba:

 • van zodra de vennootschap een winstuitkering doet kan zij niet meer genieten van het verlaagde vennootschapsbelastingtarief, aangezien men maar maximum 13 % van het gestort kapitaal mag uitkeren om te kunnen genieten van de verlaagde vennootschapsbelasting
 • gezien het geringe kapitaal van 1 €, zal de onderneming onmiddellijke liquiditeitsproblemen hebben, aangezien men de notaris en financieel expert voor het financieel plan moet kunnen betalen
 • ondanks het feit dat men de beperkte aansprakelijkheid geniet, loopt men toch het risico van de oprichtersaansprakelijkheid. De oprichtersaansprakelijkheid houdt kortweg in dat u als oprichter aangesproken kunt worden als uw vennootschap binnen de drie jaar na haar oprichting failliet verklaard wordt en er dan blijkt dat uw vennootschap over onvoldoende kapitaal beschikte om haar activiteit gedurende minstens twee jaar te kunnen uitoefenen. Gezien het lage startkapitaal van een Starters BVBA ligt het risico inzake oprichtersaansprakelijkheid aanzienlijk hoger.
 • de Starters BVBA zal moeilijk kredietverstrekkers vinden, als de ondernemer zelf maar 1 € kapitaal volstort, zal de bank niet snel geneigd zijn om financieringen toe te staan
 • indien er financieringen worden toegestaan waarbij persoonlijke borgen worden gegeven, is er geen afscheiding meer van het privé vermogen
 • binnen de vijf jaar moet men de vennootschap omvormen en het kapitaal verhogen. Concreet betekent dit dat men opnieuw langs de notaris moet passeren, met de bijhorende kosten.