ADVIES

Maandelijkse BTW teruggaaf

9/03/2010

Volgens de normale regels kan een BTW-belastingplichte maar BTW terugvragen op het einde van ieder kwartaal. Deze is zowel van toepassing voor kwartaalaangevers als voor maandaangevers. Bovendien duurt het dan nog minsten 6 à 8 weken voor de BTW effectief wordt teruggestort.

Nochtans kunnen bepaalde belastingplichtigen maandelijks deze BTW-tegoeden terugvragen. Wij schetsen eventjes in het kort welke belastingplichtige hiervoor in aanmerking komen.

Het betreft de volgende categorieën :

  • de belastingplichtige die intracommunautaire leveringen verrichten of exportverkopen hebben;
  • de belastingplichtige die in België goederen en diensten leveren waarvoor de medecontractant de belasting verschuldigd is met betrekking tot werken in onroerende staat;
  • de belastingplichtige die werken in onroerende staat verrichten, gebouwen opleveren of zakelijke rechten op gebouwen vestigen, overdragen of wederoverdragen  als die handelingen onderworpen zijn aan het verlaagd tarief van  6%;
  • in bepaalde gevallen komen ook de belastingplichtige die leveringen van goederen en diensten verrichten die in het buitenland plaatsvinden en waarvoor ze geen BTW in België moeten betalen.

Voorwaarde is wel dat minsten 30 % van de omzet van de onderneming het voorgaande kalenderjaar moest bestaan uit bovenstaande handelingen en het minimum bedrag van het uitstaande BTW tegoed , het vorige jaar, 12.000,00 € bedroeg.

De maandelijkse teruggaaf kan alleen worden bekomen mits, op schriftelijk aanvraag, daartoe vergunning is verleend door het hoofd van het BTW-controlekantoor waaronder de belastingplichtige ressorteert.