ADVIES

Stappenplan vereffening van vennootschappen

3/05/2010

 

 • Voorstel tot ontbinding van het bestuursorgaan.
  Het bestuursorgaan moet het voorstel tot ontbinding verantwoorden in een verslag. 
 • Staat van activa en passiva.
  Het bestuursorgaan dient bij zijn voorstel tot ontbinding een staat van actief en passief te voegen die niet ouder is dan 3 maanden op de datum van de notariële akte. 
 • Controleverslag door een bedrijfsrevisor of accountant over het voorstel tot ontbinding.
  Er dient een bedrijfsrevisor of externe accountant aangesteld te worden die over deze staat verslag uitbrengt en inzonderheid vermeldt of daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven. 
 • Uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering met kopie van de verslagen. 
 • Beslissing tot ontbinding door de buitengewone algemene vergadering.
  Deze vergadering dient gehouden te worden voor de notaris. 
 • Benoeming vereffenaar door de buitengewone algemene vergadering.
  Deze benoeming moet goedgekeurd worden door de rechtbank van koophandel. 
 • Vereffeningswerkzaamheden.
  De vereffenaar moet zorgen voor de realisatie van de activa, de betaling van de schulden, de terugbetaling van het kapitaal en de uitbetaling van de liquidatiebonus aan de aandeelhouders. 
 • Opstellen en neerlegging tussentijdse verslagen door de vereffenaar.
  Deze verslagen vermelden de ontvangsten, de uitgaven, uitkeringen aan schuldeisers, in voorkomend geval de reeds gedane uitkeringen, en wat nog dient te worden vereffend. In het eerste jaar dienen deze vereffeningsverslagen in de 6° en de 12° maand toegezonden te worden, vanaf het 2° jaar slechts om het jaar. 
 • Voorbereiding sluiting vereffening.
  De vereffenaar dient een plan van verdeling op te stellen. 
 • Akkoord van de rechtbank van koophandel met het plan voor de verdeling van de activa. 
 • Verdeling.
  Na het akkoord van de rechtbank van koophandel, kan de vereffenaar het verdelingsplan uitvoeren. 
 • Sluiting vereffening.
  Dient beslist te worden door de algemene vergadering. 
 • Publicatie sluiting vereffening in het Belgisch Staatsblad. 
 • Aangifte vennootschapsbelasting.