ADVIES

Geheime commissielonen

26/04/2011

Eind december 2010 publiceerde de fiscus een circulaire, handelend over de toepassing van de  aanslag op de geheime commissielonen. De nieuwe regeling is verstrengd, maar een oude administratieve tolerantie is ook in de wet ingeschreven, terwijl er andere niet in verschijnen.

 Wat zijn nu geheime commissielonen ?

Op commissies, erelonen, bezoldigingen, voordelen alle aard en soortgelijke betalingen waarvoor geen fiscale fiches werden opgemaakt, is een afzonderlijke aanslag van 309 % van toepassing. Dit is eveneens van toepassing op de verdoken meerwinsten die niet onder de bestanddelen van het vermogen van de vennootschap worden teruggevonden.

 Toepassingsgebied

Concreet betekent dit dat, bij het niet opmaken van de nodige fiches, men voor de volgende kosten onderworpen is aan de afzonderlijke aanslag geheime commissielonen :

  • commissies, makelaarslonen, erelonen, enz.;
  • bezoldigingen en pensioenen;
  • voordelen alle aard;
  • vaste vergoedingen toegekend aan de leden van het personeel als terugbetaling van werkelijke eigen kosten van de werkgever.

Daarnaast is deze aanslag ook van toepassing op verdoken meerwinsten, zeg maar de zwarte omzet. De fiscus zal de aanslag geheime commissielonen niet toepassen als de meerwinsten alsnog in het vermogen van de vennootschap worden opgenomen door een aanpassing van de jaarrekening voor het boekjaar waarin de meerwinst is behaald, indien het boekhoudrecht dat toelaat, en binnen de wettelijke fiscale termijnen. De bijzondere aanslag zal ook niet worden toegepast als er sprake is van verdoken meerwinsten bij firma’s die geen aangifte doen en daarom op de forfaitaire minima belast worden.

 Toleranties

Als de belastingplichtige kan aantonen dat de commissies enz. aangegeven werden door de begunstigde, wordt de aanslag niet toegepast. Dit is niet altijd eenvoudig, maar in de circulaire staat dat “indien de belastingplichtige te goeder trouw is, wordt de administratie verzocht haar medewerking te verlenen om de aangifte van de betrokken genieter terug te vinden, en dit inzonderheid wanneer de relaties tussen de vennootschap en de genieter zijn verstoord.”

Ook zal de fiscus soepel optreden bij het laattijdig indienen van de fiscale fiches indien de belastingplichtige te goeder trouw is en ze maar een klein beetje te laat zijn.

Een aantal oude toleranties verdwijnen. Men kan de bijzondere aanslag niet meer vermijden door de vermelde betaling of verdoken meerwinst alsnog te laten belasten bij de bedrijfsleider. Ook de oude tolerantie voor gevallen waarbij de belastingplichtige wel de identiteit  van de verkrijger meegedeeld had aan de fiscus maar geen fiches opgemaakt had omdat hij dacht dat het niet om belastbare inkomsten ging, verdwijnt.

Verder zal ook een regularisatieboeking in rekening courant van de bedrijfsleider, zoals in de praktijk bij een fiscale controle regelmatig werd toegepast,  niet meer aan de orde zijn.

Opgelet bij kosten eigen aan de werkgever. Bij het niet opnemen van dergelijke kosten in de fiche, is altijd de afzonderlijke aanslag van 309 % van toepassing. Normaal gezien kan de werkgever aan de afzonderlijke aanslag van 309 % ontsnappen door te bewijzen dat de betaling opgenomen is in de belastingaangifte van de werknemer. Maar dit is uitgesloten voor terugbetalingen van eigen kosten van de werkgever omdat die niet belastbaar zijn bij de werknemer en bijgevolg niet worden aangegeven in de aangifte. Volgens het Grondwettelijk Hof (arrest nr. 132/2010 van 25 november 2010) is dit niet discriminerend dat hier de ontsnappingsmogelijkheid, zoals bij bezoldigingen of voordelen, niet bestaat.

 Concreet

Indien men bijvoorbeeld het voordeel van een GSM niet aangeeft, kan dit een dure aangelegenheid worden. Stel dat het voordeel 150 € bedraagt en men maakt geen fiche op en het wordt ook niet aangegeven in de personenbelasting. In dat geval zal de fiscus, indien zij dit ontdekt tijdens een controle, kunnen belasten aan 309 %, zijnde 463,50 € te betalen als geheim commissieloon.

 Conclusie

Men zal dus zeer voorzichtig moeten zijn om voordelen of zwarte omzet niet aan te geven, gezien dit onderworpen kan worden aan een afzonderlijke aanslag van 309 % en bepaalde oude toleranties zijn afgeschaft, waarbij men dit alsnog kon regulariseren.