ADVIES

Contante betalingen

9/01/2014

De bestaande anti-witwaswetgeving van 11 januari  1993 werd opnieuw herschreven.  De wetgeving is vanaf 1 januari 2014 weer strenger geworden en deze verstrenging heeft betrekking op twee luiken. Enerzijds heeft het betrekking op het gebruik van contant geld bij vastgoedtransacties en anderzijds heeft het betrekking op contante betalingen bij de verkoop door handelaars of bij dienstprestaties verricht door dienstverstrekkers voor een bedrag van 3.000,00 € of meer.

Vastgoedtransacties

Artikel 20 van de nieuwe wet luidt als volgt :

  • De prijs van de verkoop van een onroerend goed, mag enkel vereffend worden door middel van overschrijving of cheque. De verkoopovereenkomst en –akte moeten het nummer van de financiële rekening vermelden waarlangs het bedrag werd of zal worden overgedragen.
  • Wanneer de in artikel 2, § 1, 19° (vastgoedmakelaars en landmeters-experten), en 3, 1° (notarissen) bedoelde personen vaststellen dat voornoemde bepaling niet werd nageleefd, brengen zij dit onmiddellijk schriftelijk of elektronisch ter kennis van de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI).

Vanaf 1 januari 2014 mag er dus bij de verkoop van een onroerend goed niets meer cash betaald worden. Zelfs als twee particulieren in eerste instantie een compromis sluiten, zonder tussenkomst van een vastgoedmakelaar of notaris, mag er niet met cash geld betaald worden.

Andere transacties

Vanaf 1 januari 2014 mag de prijs van de verkoop van goederen door een handelaar of de geleverde dienstprestaties door een dienstverrichter, waarvan het bedrag 3.000,00 € of meer bedraagt niet meer contant worden vereffend. Er mag wel maximaal 10% van de prijs in contant geld betaald worden met een maximum van 3.000,00 €.

Dus bij een factuur van 6.000,00 € mag men 600,00 €, zijnde 10%, in cash geld betalen.

Het toepassingsgebied werd ook expliciet uitgebreid tot handelaars in edele metalen.

Sancties

Bij de vaststelling van inbreuken op deze bepalingen kan men een geldboete opleggen van 250,00 € tot 225.000,00 €. De boete mag echter niet meer bedragen dan 10% van de ten onrechte ontvangen cash betalingen.

In de wet is voorzien dat de handelaar of dienstverrichter dit kan melden aan de CFI. Maar er werd bij Koninklijk Besluit nog niet bepaald welke handelaars en dienstverrichters dit moeten doen.

Dus indien u elke cash ontvangst zou melden aan de CFI (www.ctif.cfi.be), kan men u principieel geen boete opleggen.