ADVIES

Melding buitenlandse rekeningen

4/08/2015

Belastingplichtigen die houder zijn van een buitenlandse rekening moeten dit vanaf dit jaar melden bij het “Centraal Aanspreekpunt” CAP bij de Nationale Bank van België. Deze aanmelding moet ten laatste gebeuren bij het indienen van de aangifte personenbelasting van het aanslagjaar 2015, inkomsten 2014.

Welke rekeningen moet men melden ?

Men moet alle rekeningen die aangehouden worden bij een in het buitenland gelegen bank-, wissel-, krediet- of spaarinstelling melden. Het is bijgevolg van toepassing op lopende rekeningen, spaarrekeningen, termijnrekeningen, effectenrekeningen, enz. Ook rekeningen die gebonden zijn aan hypothecaire leningen of andere vormen van kredietverlening dient men te melden. Paypal-rekeningen dient men in principe niet aan te geven, tenzij zij zijn verbonden aan een beroepsactiviteit of er op de rekeningen geldsommen gehouden worden gedurende een langere periode nodig om de noodzakelijke transacties uit te voeren.

In principe moet men slechts de buitenlandse rekeningen melden die men op enigerlei ogenblik tijdens het belastbaar tijdperk 2014 heeft gehad. Deze melding moet ten laatste gebeuren gelijktijdig met het indienen van de aangifte in de personenbelasting voor het aanslagjaar 2015, inkomsten 2014.

Indien men in de jaren 2012 en 2013 in de aangifte personenbelastingen heeft aangegeven over een buitenlandse rekening te beschikken, zal men ook een aanmelding moeten doen volgens een bijzondere procedure. Dit moet men pas doen nadat men door de Administratie een schriftelijke uitnodiging heeft ontvangen. Dit zal men enkel moeten doen voor rekeningen die men niet meer had in 2014. Indien men dus een rekening heeft gemeld in 2014 van een buitenlandse rekening die reeds bestond in 2012, zal men deze bijzondere procedure niet moeten toepassen.

Wat moet men melden ?

U moet het rekeningnummer, de volledige benaming van de instelling, de BIC-code van de bank (als die er niet is het volledige adres), het land waar de rekening geopend is en de openings- en afsluitingsdatum melden van alle buitenlandse rekeningen.

Hoe melden ?

Men kan op drie verschillende manieren melden :

  • Men kan dit elektronisch doen via de website van het CAP (www.cappcc.be);
  • Men kan via de website van het CAP een papieren aanmeldingsformulier afdrukken, invullen en samen met een kopie van uw identiteitskaart opsturen;
  • De aanmelding kan ook gebeuren door een lasthebber (bv. een accountant) die daartoe over “een geldig mandaat” beschikt waarin uitdrukkelijk vermeld staat dat hij de buitenlandse rekeningen mag meedelen.