ADVIES

Voorafbetalen op sociale bijdragen

23/10/2015

De berekening van de sociale bijdragen voor zelfstandigen werd vanaf 1 januari 2015 grondig hervormd. De sociale bijdragen worden niet meer berekend op de inkomsten van drie jaar voordien, maar op het inkomen van het jaar zelf.

Principe

Alle natuurlijke personen die in België een beroepsactiviteit uitoefenen, als zelfstandige of als bedrijfsleider, zijn in principe verplicht om sociale bijdragen te betalen.

Sinds 1 januari 2015 worden de sociale bijdragen berekend op basis van het beroepsinkomen van het jaar zelf. Omdat het inkomen van 2015 nog niet gekend is, zal men als voorlopige basis het inkomen van drie jaar terug nemen. Dus voor 2015 zal men het beroepsinkomen van 2012 nemen. Als in 2017 het inkomen definitief gekend is, volgt er een regularisatie.

Wat als het inkomen van dit jaar ernstig afwijkt van dat van drie jaar geleden ?

In tegenstelling tot het verleden heeft men nu de mogelijkheid om de bijdragen te laten aanpassen. Starters zullen zelf een raming moeten maken of de minimumbijdragen moeten betalen. Indien de zelfstandige een hoog inkomen verwacht, kan hij ervoor opteren om hogere bijdragen te betalen. Dit kan hij aanvragen bij zijn sociaal fonds. Het voordeel is dat men achteraf geen hoge regularisatie krijgt. De betaalde bijdragen kunnen bovendien ook afgetrokken worden van de inkomsten van het jaar zelf.

Als men de sociale bijdragen wil verlagen moet men dit kunnen aantonen aan de hand van objectieve elementen zoals ziekte, daling omzet, enz. De aanvraag van verlaging van de sociale bijdragen gebeurt volledig onder de verantwoordelijkheid van de zelfstandige zelf. Als de sociale lasten te laag zijn ingeschat, zal er naast de regularisatie ook een verhoging moeten betaald worden. Deze verhoging bedraagt 3% x het aantal kwartalen tussen het bijdragejaar en de regularisatie, bijkomend eenmalig verhoogd met 7%. Als men een verhoging heeft gevraagd en dit blijkt achteraf teveel te zijn, krijgt men bij de regularisatie geen vergoeding of bonificatie.

Heeft men er belang bij om dit jaar nog bij te storten ?

Alleen al om onaangename regularisaties te vermijden kan het interessant zijn om een bijkomende storting te doen indien blijkt dat de inkomsten dit jaar hoger zijn dan in het refertejaar 2012. Zelfstandigen hebben als voordeel als ze nu anticiperen op deze regularisaties, men deze bijkomende storting onmiddellijk kunnen aftrekken van de beroepsinkomsten van 2015. Hierdoor zakt het netto-belastbaar inkomen, alsook de sociale bijdragen op het ogenblik van de regularisaties.