ADVIES

Schenking roerende goederen met voorbehoud van vruchtgebruik

29/04/2016

Via dit bericht wensen wij u op de hoogte te brengen van een recente en doorslaggevende ontwikkeling op het vlak van successieplanning.

Vanaf 1 juni 2016 verandert de Vlaamse Belastingdienst van koers en roept zij een halt toe aan een veelgebruikte techniek inzake successieplanning, zijnde de schenkingen van roerende goederen (bv. geld of effecten) met voorbehoud van vruchtgebruik via een Nederlandse notaris.

Dergelijke schenkingen kunnen vanaf 1 juni 2016 niet meer belastingvrij gebeuren. Op het ogenblik van de schenking zal er geen schenkbelasting verschuldigd zijn maar bij het overlijden van de schenker, zelfs als deze 3 jaar na de schenking komt te overlijden, zal in het Vlaamse Gewest alsnog erfbelasting geheven worden.

Voor iedereen die van plan is om dergelijke verrichtingen te doen, is het dus uitermate van belang om tijdig, met name vóór 1 juni 2016, de nodige acties te ondernemen.

Overweegt u als (groot)ouder om uw roerende goederen over te hevelen aan uw (klein)kinderen teneinde later de erfbelasting te milderen, maar wenst u zelf toch de touwtjes in handen te houden voor wat betreft de controle en beheer van uw vermogen, alsook een inkomen voor uzelf uit dit vermogen te behouden, dan is het nu dus de hoogste tijd om actie te ondernemen.

Het recent standpunt van de Vlaamse Belastingdienst van 21.03.2016 (nr. 15004, gepubliceerd op 4 april 2016) bepaalt dat gesplitste inschrijvingen van effecten en geldbeleggingen vermoed worden een bevoordeling te zijn en onderwerpt deze voortaan in beginsel aan de erfbelasting. Dit geldt eveneens wanneer de gesplitste inschrijving dateert van meer dan drie jaar voor het overlijden van de schenker. Ontkomen aan deze erfbelasting zou in de praktijk dan alleen kunnen indien men de buitenlandse schenking in het Vlaamse Gewest zou registreren en hierop de schenkbelasting zou betalen. Vanaf 1 juni 2016 is het dus niet meer mogelijk om 0 euro belastingen (mits overleving van de driejarige risicotermijn) te betalen op deze transacties.

Aanvankelijk stelde de Vlaamse Belastingdienst in haar standpunt van 21.03.2016 dat alle schenkingen sedert 1 september 2013 retroactief onder de toepassing van dit nieuwe regime zouden vallen. Omdat het voormelde standpunt terecht heel wat stof deed opwaaien bij fiscalisten en notarissen, werd in samenspraak met het notariaat, de advocatuur en de fiscalisten voorzien in een overgangsperiode in die zin dat de startdatum van het nieuwe standpunt slechts van toepassing zal zijn voor gesplitste inschrijvingen vanaf 1 juni 2016 in plaats van op 1 september 2013.