ADVIES

Belastingcontroles

31/05/2018

De fiscale administratie zal net als vorige jaren bepaalde kosten en bepaalde activiteitensectoren van naderbij onderzoeken.

In ieder geval zal u een aanzienlijk risico op controle lopen als u nalaat om een belastingaangifte tijdig in te dienen. De fiscus zal in deze situatie “bijzondere aandacht besteden aan uw situatie”. Dit jaar is het dus zeer belangrijk om naast een aangifte te doen, deze ook tijdig te doen. De fiscus bestraft een laattijdige aangifte tegenwoordig immers op dezelfde basis als een niet-aangifte (artikel 444, eerste lid WIB), wat er dus toe kan leiden dat zij eveneens laattijdige aangiftes zouden kunnen viseren.

Hiernaast loopt u als particulier een groter risico op een controle of vraag om inlichtingen in de volgende gevallen:

  1. Betalingen van onderhoudsgeld naar het buitenland: De onderhoudsgelden die u betaalt voor de opvoeding van uw kinderen, de onderhoudsgelden aan uw ex-partner of de onderhoudsgelden aan uw ouders zijn voor 80% aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Als u deze onderhoudsgelden betaalt aan een begunstigde die in het buitenland woont, kan de fiscus u hiervoor om inlichtingen vragen of kan zij overgaan tot controle
  2. Bedrijfsleiders met werkelijke beroepskosten: Om uw beroepsinkomen te verwerven, maakt u normalerwijze kosten. Hiervoor heeft u als bedrijfsleider de keuze om ofwel een forfait van 3% (begrensd tot 2.440 euro) toe te passen, ofwel uw werkelijke beroepskosten te bewijzen. Als u uw werkelijke beroepskosten afgetrokken heeft, kan de fiscus overgaan tot een controle om de echtheid van deze kosten te onderzoeken.
  3. Vastgoed verhuurd voor beroepsdoeleinden: Voor uw aangifte in de personenbelasting is het belangrijk aan wie u verhuurt. Als u aan een particulier verhuurt, wordt u slechts op basis van het kadastraal inkomen belast. Als uw huurder het onroerend goed beroepsmatig gebruikt, of de huurder een vennootschap is, moet u de werkelijk ontvangen brutohuur aangeven. Dit is niet alleen de huurprijs die u ontvangt, maar ook de eventuele huurvoordelen zoals onderhouds- en herstellingskosten die normaal door u gedragen moeten worden maar u aan de huurder doorgerekend heeft. Bovendien mag u zelf gemaakte kosten voor onderhoud en herstellingen niet in aftrek nemen, de fiscus past zelf een kostenforfait van 40% toe. Als u volgens de fiscus een fout maakt bij de aangifte van deze werkelijke huurinkomsten, zal zij u extra viseren.

Tenslotte staan er voor ondernemingen dit jaar de volgende controlepunten op de agenda van de fiscus:

  1. Bedrijfsvoorheffing voor buitenlandse werknemers: Een buitenlandse werknemer die in België gedetacheerd is en hier minstens 183 dagen op een periode van een jaar werkt, is steeds onderworpen aan de Belgische belastingen. In bepaalde situaties heeft dit voor u als werkgever tot gevolg dat u ook op uw bezoldigingen een bedrijfsvoorheffing moet inhouden. Indien u dit nalaat, is de administratie van plan om actief controles uit te voeren op uw onderneming.
  2. Abnormale omzet: De fiscus zal de omzet van uw bedrijf vergelijken met andere bedrijven in uw sector en bovendien uw omzet toetsen aan diverse parameters die zij zelf hebben vastgelegd, maar niet aan de buitenwereld werden bekendgemaakt. Als zij hieruit afleiden dat uw omzet “abnormaal” zou zijn of in “abnormale” verhouding evolueert, gaan zij onder meer vermoeden dat er aankopen in het zwart gebeurden. Bijgevolg zullen sterke omzetstijgingen dit jaar aanleiding geven tot meer controles.
  3. Te hoog aanvullend pensioen: Zoals u weet zijn de bijdragen die uw onderneming voor uw groepsverzekering stort fiscaal aftrekbaar, zolang deze pensioenopbouw de grens van de 80%-regel respecteert. Als u zou beslissen om toch een grotere storting uit te voeren dan de 80%-regel in uw situatie toelaat, loopt u een verhoogd risico op een belastingcontrole.
  4. Voorzieningen voor risico’s en kosten: In principe kunnen voorzieningen die u aanlegt voor duidelijk omschreven risico’s en kosten, vrijgesteld zijn van belastingen. Toch heeft de fiscus dit jaar beslist om bedrijven die dergelijke voorzieningen aangelegd hebben in het vizier te nemen.
  5. Compenseerbare vorige verliezen: De verliezen die u in vorige jaren gemaakt heeft, zijn in de regel aftrekbaar van de winst van dit jaar. Als de fiscus echter onregelmatigheden vaststelt in het aangegeven bedrag van deze compenseerbare verliezen, zullen zij een controle hiervoor inplannen.

Het is bijgevolg onze taak om onze cliënten te informeren over deze nieuwe controleacties van de administratie. De fiscale gevolgen van een eventuele verwerping van compenseerbare vorige verliezen of van een vermoeden dat aankoopkosten in het zwart gebeurden kunnen zeer gevaarlijk zijn.

Dit is dan ook de gelegenheid om het volgende basisbeginsel in herinnering te brengen: de administratie mag dan wel geen controle voeren op de opportuniteit van een aangegeven kost, ze heeft echter het recht om de professionele doeleinden ervan te controleren of om die kost als onredelijk te beschouwen.