ADVIES

KMO-portefeuille

6/03/2019

Subsidie van de Vlaamse Overheid

Ons kantoor is sinds kort geregistreerd als dienstverlener en kan daarom adviezen aanbieden die gesubsidieerd worden door de Vlaamse Overheid. KMO’s en vrije beroepen uit de privé-sector, die hun vestiging in Vlaanderen hebben, kunnen tot 40% van de kostprijs van het advies terug recupereren.

Wat wordt gesubsidieerd?

Diensten die behoren tot de gewone bedrijfsuitgaven zijn uitgesloten van het bekomen van een subsidie. Hiermee bedoelen wij de diensten die de ondernemer op regelmatige basis (minstens 1 keer op 3 jaar) afneemt, zoals zijn boekhouding, opmaken jaarrekening, invullen aangifte, enz.

De Vlaamse Overheid beoogd het advies, verleend door de dienstverlener, dat uitsluitend of hoofdzakelijk gericht is op het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren van de onderneming en dat bijdraagt tot de versterking, groei of transformatie van de onderneming in Vlaanderen, te subsidiëren. We denken hier aan investeringsanalyses, haalbaarheidsstudies, adviezen ivm heroriëntering van de onderneming, enz.

Het advies kan de volgende vormen aannemen:

  1. Schriftelijk raadgevingen en aanbevelingen die bestaan uit een analyse van de probleemstelling, een eigenlijk advies, een implementatieplan en de begeleiding bij de implementatie;
  2. Schriftelijke raadgevingen en aanbevelingen die bestaan uit het identificeren, in kaart brengen en onderzoeken van opportuniteiten en oplossingen met betrekking tot het bedrijfsfunctioneren van de onderneming.

De kosten die gesubsidieerd worden zijn de kosten van het advies zelf, exclusief BTW.

Hoeveel subsidie?

De steunmaatregel voor kleine ondernemingen (tot 50 werknemers) bedraagt maximaal 40% per advies met een jaarlijks plafond van 10.000 €. Voor middelgrote ondernemingen (tot 250 werknemers) bedraagt de subsidiemaatregel maximaal 30% per advies met een jaarlijks plafond van 15.000 €.

Hoe werkt de KMO-portefeuille?

De procedure verloopt als volgt:

  1. Ondertekening contract van advies tussen opdrachtgever en dienstverlener
  2. Digitale aanvraag door de opdrachtgever
  3. Betaling van de eigen bijdrage door de opdrachtgever
  4. Geven van het advies door de dienstverlener
  5. Opmaak van de factuur
  6. Betaling van de factuur via de KMO-portefeuille
  7. Beoordeling door de opdrachtgever