ADVIES

Vlaams beschermingsmechanisme

1/10/2020

Door de verstrengde coronamaatregelen hebben sommige bedrijven door de exploitatiebeperkingen een serieuze omzetdaling geleden in de maanden augustus en september 2020. Om deze schade te vergoeden wordt het Vlaamse beschermingsmechanisme in het leven geroepen.

Deze premie bedraagt 7,5% van de omzet tijdens de referentieperiode (de periode van augustus tot september 2019), maar is begrensd tot een maximumbedrag van 15.000 euro. De subsidie wordt gehalveerd voor zelfstandigen in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen hadden tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro en niet voor meer dan 80% als werknemer werkt.

In principe moeten ondernemingen de hinderpremie of compensatiepremie gekregen hebben. Ondernemingen die geen aanvraag indienden hiervoor, kunnen toch het Vlaamse beschermingsmechanisme aanvragen. Zij moeten aantonen dat hun omzetdaling van minstens 60% het gevolg is van de substantiële exploitatiebeperkingen die ze ondervinden door de coronamaatregelen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 29 juli 2020 inzake het coronavirus en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de bevoegde autoriteiten inzake burgerlijke veiligheid. Als de omzetdaling hier geen gevolg van is, komen ze niet in aanmerking voor de premie.

Wat zijn de voorwaarden?

U komt in aanmerking als u tot één van de volgende categorieën behoort:

 • Zelfstandige in hoofdberoep;
 • Zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen) heeft van minstens € 13.993,78;
 • Zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen) heeft tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en niet voor meer als 80% als werknemer werkt;
 • Een vennootschap met minstens 1 bestuurder die sociale bijdragen betaalt of 1 voltijdse werknemer. Ook buitenlandse vennootschappen kunnen in aanmerking komen;

Gepensioneerden en studenten die in bijberoep zelfstandige zijn, komen in aanmerking voor zover ze voldoen aan deze voorwaarden.

Daarnaast gelden er volgende algemene voorwaarden:

 • U heeft een inschrijving in de KBO met een vestigingseenheid die in het Vlaams Gewest ligt;
 • U heeft een actieve exploitatie- of uitbatingszetel in het Vlaamse Gewest;
 • Uw onderneming kon gebruik maken van de hinderpremie of compensatiepremie.

Volgende ondernemingen zijn echter uitgesloten:

 • holdingvennootschappen;
 • patrimoniumvennootschappen (verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen);
 • activiteiten van hoofdkantoren;
 • managementvennootschappen waarbij de bestuurde vennootschap reeds een hinderpremie of compensatiepremie ontving;
 • de ondernemingen die achterstallige schulden hebben bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen naar aanleiding van een terugvordering van een onterecht ontvangen corona hinderpremie of corona compensatiepremie;
 • de ondernemingen die op 1 augustus 2020 nog niet opgestart waren.

Wat voor omzetdaling moet aangetoond worden?

U moet een omzetdaling van minstens 60% hebben geleden ten gevolge van de opgelegde exploitatiebeperkingen door de coronamaatregelen in augustus en september 2020 tegenover augustus en september 2019.

Als u vorig jaar in deze periode een abnormaal lage omzet realiseerde door bijvoorbeeld een arbeidsongeval, mag u een andere referentieperiode kiezen mits motivatie. Als startende onderneming mag u vergelijken met de cijfers uit uw financieel plan.

De omzetdaling wordt aangetoond op basis van een van volgende elementen:

 • dagontvangsten;
 • geleverde prestaties;
 • tijdsregistratie.

Facturatie uitstellen geldt dus niet als omzetdaling.