Advies

Advies

Inhoudingsplicht bedrijfsvoorheffing voor bedrijfsleiders

13/12/2013

Volgens de fiscale wetgeving moeten de schuldenaars van belastbare bezoldigingen de verschuldigde bedrijfsvoorheffing op deze bezoldigingen inhouden en doorstorten aan de Schatkist. Dez (...)
Lees meer

Overgangsregeling liquidatiebonus

29/11/2013

Vanaf 1 oktober 2014 wordt het tarief op de liquidatieboni verhoogd van 10% naar 25% onafhankelijk van de datum van de ontbinding van de vennootschap. Wat is nu een liquidatiebonus ? Bi (...)
Lees meer

Wijzigingen ivm de roerende voorheffing

01/10/2013

Er zijn twee belangrijke wijzigingen in verband met de roerende voorheffing op roerende inkomsten.  De eerste wijziging is de herinvoering van de verminderde roerende voorheffing van 1 (...)
Lees meer

Verplichte vermeldingen factuur

10/07/2013

Volgens het Koninklijk Besluit nummer 1, artikel 5 van het BTW Wetboek dient de factuur de volgende vermeldingen te bevatten : de datum van uitreiking; het volgnummer dat ze worden inge (...)
Lees meer

Aftrek energiebesparende investeringen

19/06/2013

Aan de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven werd de afgelopen jaren nogal wat gesleuteld. We bekijken even in het kort hoe de spelregels er uitzien vanaf 2012. Energieb (...)
Lees meer

BTW aftrek voor personenwagens

23/01/2013

Sinds 1 januari 2011 mag men, voor bedrijfsmiddelen met gemengd gebruik, slechts de BTW in aftrek brengen in verhouding tot het effectief beroepsgebruik. Maar vooral bij personenwagens (...)
Lees meer

Voordelen alle aard personenwagens

03/01/2013

De wijziging van de berekening van het voordeel van alle aard voor personenwagens zorgde het afgelopen jaar voor heel wat verwarring. De fiscus heeft de voorbije maanden nogal wat pogin (...)
Lees meer

BTW wijziging vanaf 1 januari 2013

13/12/2012

Vanaf 1 januari 2013 gelden er een aantal nieuwe regels inzake de aftrek en de opeisbaarheid van de BTW.  De nieuwe regels zijn van toepassing voor de elektronische facturen, maar geld (...)
Lees meer

Geheime commissielonen

06/06/2012

De voorbije maanden is er heel wat te doen geweest rond de problematiek van de toepassing van de bijzondere heffing van 309 % op geheime commissielonen. De bijzondere aanslag moet worde (...)
Lees meer

Voordelen alle aard 2012

14/05/2012

Een voordeel van alle aard is een voordeel dat een onderneming toekent aan een personeelslid of aan een bedrijfsleider, bv. een bedrijfswagen, de terbeschikkingstelling van een onroeren (...)
Lees meer

Aftrekbare beroepskosten

04/05/2012

Niemand betaalt graag belastingen. Om weinig belastingen te betalen moet men het belastbaar inkomen zo laag mogelijk trachten te houden. Het is dan ook belangrijk om te weten welke kost (...)
Lees meer

Begroting 2012

05/12/2011

Momenteel zijn er nog geen officiële teksten, maar de fiscale maatregelen waarover, in het kader van de opmaak van de begroting, een akkoord werd bereikt, zal zijn gevolgen hebben voor (...)
Lees meer

Indiciaire afrekening en opheffing bankgeheim

30/11/2011

Bij een belastingcontrole wordt er door de fiscus  regelmatig een indiciaire afrekening gemaakt om na te gaan of u niets bent vergeten aan te geven. Wat is een indiciaire afrekening ? (...)
Lees meer

Anti-witwaswetgeving en contante betalingen

20/09/2011

De bestaande anti-witwaswetgeving van 11 januari 1993 werd in 2010 herschreven. Enerzijds wordt er door deze wet een meldingsplicht opgelegd aan een steeds groter wordende groep van ber (...)
Lees meer

Buitenlandse dienstreizen

20/07/2011

In het Belgisch Staatsblad van 9 mei 2011 werd een nieuwe lijst gepubliceerd van de forfaitaire dagvergoedingen die de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken aan zijn personeelsle (...)
Lees meer

Energiebesparende investeringen

30/06/2011

Om belastingplichtigen aan te zetten tot energiebesparende investeringen werden er vanaf 2003 belastingverminderingen ingevoerd.  In 2010 werden er echter een aantal wijzigingen doorge (...)
Lees meer