ADVIES

EBIT & EBITDA

10/03/2011

 

EBIT en EBITDA zijn twee termen die gebruikt worden in de financiële wereld. Men kan ze, net als het resultaat van de onderneming, beschouwen als gezondheidsindicatoren. Maar ons inziens geven ze slechts een beperkt zicht op de gezondheid van een bedrijf en is het gevaarlijk om enkel deze ratio’s te hanteren om de gezondheid van een bedrijf te meten.

Omdat er, in de financiële wereld, verschillende berekeningen worden gebruikt, heeft de Commissie voor Boekhoudkundige Normen, in een technische nota (2010-1) haar interpretatie gegeven van hoe de EBIT en EBITDA moeten berekend worden op basis van het Belgisch jaarrekeningschema.

Omschrijving van EBIT en EBITDA

EBIT ofwel Earnings Before Interest and Taxes wordt gelijkgesteld aan de zogenaamde operationele winst of verlies. Het wordt gedefinieerd als de omzet minus de kosten van gewone bedrijfs-uitoefening, exclusief financiële baten en lasten en belastingen. Er wordt geen rekening gehouden met de financiële opbrengsten en lasten, (eventueel uitzonderlijke resultaten) en belastingen.

EBITDA ofwel Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, deze wordt gelijk gesteld aan de EBIT waarbij de niet-kaskosten, met name de afschrijvingen en waardeverminderingen uit de resultatenrekening worden verwijderd.

Berekening EBIT

Beide termen komen als dusdanig niet voor in de Belgische boekhoudwetgeving. EBIT stemt het meest overeen met de bedrijfswinst (bedrijfsverlies) volgens code 9901 in het volledig schema van de jaarrekening. Niettemin gaat deze vergelijking niet helemaal op.  Zo kunnen nagenoeg geen uitzonderlijke resultaten worden erkend in de internationale financiële rapporteringsstandaarden, dit in tegenstelling tot de Belgische boekhoudwetgeving. Bijgevolg dienen de uitzonderlijke resultaten bij de berekeningsbasis worden gevoegd. Derhalve is de winst (verlies) van het boekjaar voor belastingen (code 9903) een betere basis. Deze zal nog moeten gecorrigeerd worden met zowel de financiële opbrengsten van beleggingen en liquide middelen (codes 751 en 752/9) alsook de financiële kosten van financiële schulden (codes 650 en 652/9).
Dit betekent in concreto dat de berekening van de EBIT op basis van de Belgische resultatenrekening als volgt verloopt :

Omschrijving                                                                                                       Code

Winst (verlies) van het boekjaar voor belasting                                          9903

–     Opbrengsten uit vlottende activa                                                               751
–     Andere financiële opbrengsten                                                                752/9
+    Kosten van schulden                                                                                       650
+    Andere financiële kosten                                                                           652/9

De respectievelijke codes verwijzen naar het zogenaamde volledig schema van de Belgische jaarrekening. Voor wat betreft het verkort schema verwijzen wij naar de corresponderende rekeningen van het M.A.R. (Minimum Algemeen Rekeningenstelsel). Het is duidelijk dat op basis van de resultatenrekening de EBIT voor een verkort schema niet kan berekend worden.

Berekening EBITDA

Voor de berekening van de EBITDA worden er nog twee correcties doorgevoerd ten aanzien van de EBIT. De zogenaamde niet-kaskosten, depreciations en amortizations, worden nog toegevoegd.
De overgang van EBIT naar EBITDA verloopt dan ook als volgt :

Omschrijving                                                                                                      Code

Winst (verlies) van het boekjaar voor belasting                                         9903

–     Opbrengsten uit vlottende activa                                                               751
–     Andere financiële opbrengsten                                                               752/9
+    Kosten van schulden                                                                                       650
+    Andere financiële kosten                                                                           652/9

      EBIT

+    Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtings-                   630
      kosten, op immateriële en materiële vaste activa
+    Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in                631/4
      uitvoering en op handelsvorderingen
+    Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op                660
      oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa
–     Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen       760
      op immateriële en materiële vaste activa

Op basis van het verkort schema van de jaarrekening is het eveneens niet mogelijk om een correcte EBITDA-berekening te maken.

 Opgelet

Gezien er in de financiële wereld geen eenduidige definitie bestaat, moet de lezer goed weten welke definitie er werd gebruikt. Enkel dan is een juiste interpretatie van de begrippen EBIT of EBITDA mogelijk.

Het begrip EBITDA werd gelanceerd ten tijde dat internetbedrijven verliezen opstapelden, maar toch met positieve cijfers naar buiten wilden komen. Men kan dan inderdaad uitpakken met snelgroeiende EBIT en/of EBITDA, omdat er geen rekening wordt gehouden met rentekosten, terwijl de onderneming per saldo verlies maakt.

Ondernemingen kunnen hun EBITDA beïnvloeden door investeringen in gebouwen en machines al dan niet te kopen of te huren.

In bepaalde sectoren kunnen onder de rubriek “belastingen” andere belastingen zitten dan louter winstbelastingen. Deze sector kan bv onderworpen zijn aan aanzienlijke milieuheffingen. Vennootschappen die actief zijn in water of in de grindwinning moeten jaarlijks aanzienlijke gewestelijke heffingen betalen. Dit zijn verworpen uitgaven en zijn zeker relevant bij de berekening.