ADVIES

Nieuwe fiscale regeling voor bedrijfswagens

21/11/2017

Om de verlaging van het tarief van de vennootschapsbelasting te compenseren, heeft de regering bij de hervorming van de vennootschapsbelasting beslist om een aantal compenserende maatregelen in te voeren. Eén van deze maatregelen houdt in dat de aftrekbaarheid van de autokosten sterker gelinkt worden aan de CO2 uitstoot van de wagen. Hierdoor daalt het aftrekpercentage voor alle wagens aanzienlijk vanaf 2020, behalve voor de meest milieuvriendelijke. Ook de hybrides waar de elektrische motor slechts een kleine bijdrage in het totale vermogen van de wagen heeft, worden minder voordelig.

1.Aftrek autokosten in functie van CO2-uitstoot tot 31/12/2017 

 a. Regeling voor vennootschappen

Het huidige aftrekpercentage van autokosten in vennootschappen wordt bepaald in functie van de onderstaande tabel:

CO2-uitstoot diesel CO2-uitstoot benzine Aftrekpercentage
< 60 g < 60 g 100%
> 60 tot 105 g > 60 tot 105 g 90%
> 105 tot 115 g > 105 tot 125 g 80%
> 115 tot 145 g > 125 tot 155 g 75%
> 145 tot 170 g > 155 tot 180 g 70%
> 170 tot 195 g > 180 tot 205 g 60%
> 195 g of geen CO2 gekend > 205 g of geen CO2 gekend 50%

Voor bedrijfswagens zonder CO2-uitstoot wordt de aftrek bovendien verhoogd naar 120%.

Voor brandstofkosten geldt er een algemeen aftrekpercentage van 75%, onafhankelijk van de CO2-uitstoot.

b.Regeling voor eenmanszaken

Voor eenmanszaken geldt er op heden een algemeen aftrekpercentage van 75%, ongeacht het CO2 percentage of type brandstof. Dit geldt zowel voor de auto- als brandstofkosten.

2. Aftrek autokosten in functie van CO2-uitstoot vanaf 1/1/2018 tot 31/12/2019

a. Regeling voor vennootschappen

Voor vennootschappen blijft het aftrekpercentage op basis van de huidige regeling. Er wordt niet in een overgangsregeling voorzien.

b. Regeling voor eenmanszaken

Van 1/1/2018 tot 31/12/2019 wordt in een overgangsregeling voorzien voor eenmanszaken. Het huidige aftrekpercentage van 75% wordt vervangen door een getrapte aftrekregeling in functie van de CO2-uitstoot.

In ieder geval blijft het minimumaftrekpercentage 75%. De regering hoopt investeringen in milieuvriendelijke wagens aan te moedigen door hogere fiscale aftrekken hieraan toe te kennen. Voor vervuilende wagens blijft het echter mogelijk om zowel de auto- als brandstofkosten af te trekken aan 75%.

3. Aftrek autokosten in functie van CO2-uitstoot vanaf 1/1/2020

a. Regeling voor vennootschappen

Vanaf 1/1/2020 wordt het aftrekpercentage voor elke wagen specifiek berekend aan de hand van de CO2-uitstoot. Voor vennootschappen wordt er niet in enige overgangsregeling voorzien, zowel de auto- als brandstofkosten zijn vanaf deze datum onherroepelijk onderworpen aan deze nieuwe regeling.

De categorieën worden opgeheven en vervangen door de volgende formule:

Aftrekpercentage =  120% – ( 0,5% x aantal gram CO2 )

Op deze formule worden echter de volgende correcties toegepast:

 • Het bestaande onderscheid tussen benzine- en dieselwagens blijft behouden: de CO2-uitstoot van benzinewagens wordt vermenigvuldigd met 0,95;
 • Voor CNG-wagens, die op vlak van CO2-uitstoot lager zouden liggen als benzinewagens, wordt de CO2-uitstoot vermenigvuldigd met 0,90;
 • Het maximale aftrekpercentage wordt beperkt tot 100%, ook voor bedrijfswagens zonder CO2-uitstoot. De voordelige aftrek van 120% valt bijgevolg weg;
 • Het minimale aftrekpercentage bedraagt 50%, met uitzondering van bedrijfswagens met een CO2-uitstoot van 200g/km of meer. Voor deze wagens geldt een algemeen aftrekpercentage van slechts 40%.

OPGELET: Voor plug-in hybride wagens wordt een bijzondere regeling voorzien:

 • Indien de batterij een elektrische energiecapaciteit van meer dan 0,6 KwH per 100 kg van het wagengewicht bezit, mag de CO2-uitstoot van deze hybride gebruikt worden in de nieuwe berekeningsformule;
 • Indien de batterij een elektrische energiecapaciteit van minder dan 0,6 KwH per 100 kg van het wagengewicht bezit, wordt de CO2-uitstoot van de niet-hybride versie van deze wagen in de formule gebruikt;
 • Indien er geen niet-hybride variant is, wordt bij een elektrische energiecapaciteit van minder dan 0,6 KwH per 100 kg, de CO2-uitstoot vermenigvuldigd met 2,5;
 • Er wordt in de mogelijkheid voorzien om de minimale energiecapaciteit van 0,6 KwH per 100kg op te trekken tot maximaal 2,1 KwH per 100 kg per Koninklijk Besluit.

Voor hybride wagens gekocht vóór 1/1/2018 blijft echter altijd de CO2 waarde gelden van de hybride versie, zelfs na 1/1/2020! Deze bijzondere regeling is bijgevolg enkel van toepassing voor plug-in hybrides die worden aangekocht vanaf 1/1/2018. Onder het huidige voorstel dat op tafel ligt, zouden hybrides besteld vóór 1/1/2018 eveneens onder deze regeling vallen. In het geval dat het voorstel in deze vorm tot wet zou worden omgezet, is het aangewezen om de bestelbon te bewaren ter bewijs van de datum.

b. Regeling voor eenmanszaken

Voor eenmanszaken hangt de toepasselijke regeling af van de datum op de bestelbon van de auto:

 • Als de wagen werd aangekocht voor 1/1/2018 blijft de overgangsregeling van 1/1/2018 tot 31/12/2019 van toepassing. De auto- en brandstofkosten kunnen blijvend aan minstens 75% in aftrek genomen worden, zolang de wagen gebruikt wordt;
 • Als de wagen werd aangekocht na 1/1/2018, wordt dezelfde regeling als deze voor vennootschappen onherroepelijk van toepassing.

  4.Voordeel alle aard personenwagen

Het voordeel alle aard werd reeds berekend op basis van de CO2-uitstoot. De hervorming van de vennootschapsbelasting brengt hier weinig verandering in.

Voor het privégebruik van hybrides wordt dezelfde CO2-waardebepaling gehanteerd als voor aftrekbaarheid:

 • energiecapaciteit groter of gelijk aan 0,6 KwH per 100 kg: CO2-uitstoot hybride versie;
 • energiecapaciteit kleiner dan 0,6 KwH per 100 kg: CO2-uitstoot niet-hybride versie;
 • niet-hybride versie niet beschikbaar: CO2-uitstoot hybride x 2.5.

Ook hier blijft het oude voordeel gelden voor hybrides gekocht of besteld vóór 1/1/2018!

Hiernaast daalt de referentie-uitstoot en stijgt het minimumvoordeel alle aard:

 • Voor benzinewagens daalt deze van 107 g/km in 2017 naar 105 g/km in 2018;
 • Voor dieselwagens daalt deze van 89 g/km in 2017 naar 87 g/km in 2018;
 • Het minimumvoordeel alle aard stijgt van 1.260 euro naar 1.280 euro.

Ter opfrissing wordt het voordeel alle aard berekend op basis van de volgende formule:

VAA = 6/7 x cataloguswaarde x CO2 coëfficiënt x leeftijdspercentage

De coëfficiënt bedraagt 5,5% bij een CO2-uitstoot van 95 g/km voor een dieselwagen en 115 g/km voor een benzinewagen of een wagen aangedreven door LPG- of aardgas. Elke gram CO2/km meer of minder verhoogt respectievelijk verlaagt deze coëfficiënt met 0,1%. De coëfficiënt zal echter nooit lager liggen dan 4,0% of hoger dan 18,0%

Het voordeel alle aard daalt hiernaast in functie van de ouderdom van de bedrijfswagen. De cataloguswaarde wordt jaarlijks met 6 % verminderd, zonder dat deze basis lager mag worden dan 70%. Het leeftijdspercentage geldt zowel voor tweedehandsvoertuigen als nieuwe voertuigen, de datum van de eerste inschrijving wordt gebruikt als begindatum om de ouderdom te bepalen.

5. Belasting van een gedeelte van het voordeel alle aard in de vennootschap

Het voordeel alle aard wordt naast de personenbelasting ook na de hervorming van de vennootschapsbelasting gedeeltelijk opgenomen in de verworpen uitgaven van de vennootschap. Dit ten belope van 17 % van het voordeel van alle aard. Als aan het gebruik van een bedrijfswagen het gebruik van een tankkaart gekoppeld wordt, dan wordt het percentage van 17% verhoogd tot 40%. Deze verhoging geldt reeds vanaf 1 januari 2017. De 40% is de nieuwe norm, om het verlaagde percentage van 17% te gebruiken moet de vennootschap bewijzen dat de brandstofkosten zelfs niet gedeeltelijk door haar ten laste werden genomen.

De formule om tot dit gedeelte te komen is de volgende:

( 17 % of 40% ) x 6/7 x cataloguswaarde x percentage CO2-uitstoot x leeftijdspercentage

De eigen bijdrage van de werknemer mag in mindering worden gebracht van dit voordeel. Als de werknemer of bedrijfsleider het volledige voordeel zelf betaalt, moet de vennootschap bijgevolg het gedeelte van het voordeel alle aard niet in haar verworpen uitgaven opnemen.

 

Aangezien er nog geen wettekst gepubliceerd is, is dit artikel opgemaakt onder voorbehoud van de definitief gepubliceerde wet.