ADVIES

Betalingsuitstel voor ondernemingskredieten

2/04/2020

Om ondernemingen financieel te ondersteunen, hebben de minister van Financiën Alexander De Croo, de Nationale Bank van België en Febelfin, in een charter van 31 maart 2020 concrete afspraken gemaakt omtrent een betalingsuitstel voor ondernemings-kredieten voor ondernemingen die in de problemen zouden komen door de coronacrisis. Zo kan er betalingsuitstel van ondernemingskredieten worden aangevraagd voor maximaal zes maanden.

Betalingsuitstel van ondernemingskrediet:

Wie financieel getroffen is door de coronacrisis kan bij de bank een betalingsuitstel aanvragen van zijn of haar ondernemingskrediet. Wij overlopen hierbij alle details ivm dit betalingsuitstel.

1) Wat?

Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet in het kader van de coronacrisis houdt in dat de onderneming gedurende maximaal 6 maanden geen aflossingen van kapitaal moet doen. De intresten blijven wel verschuldigd. De looptijd van het krediet wordt verlengd met de periode van het betalingsuitstel. Met andere woorden: de kredietnemer zal maximaal 6 maanden langer zijn of haar krediet terugbetalen dan oorspronkelijk voorzien.

Er worden geen dossier- of administratieve kosten aangerekend voor het opnemen van een betalingsuitstel.

Voor nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden werd samen met de overheid een garantieregeling uitgewerkt.

2) Wie?

Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet kan worden aangevraagd door niet-financiële ondernemingen, KMO’s, zelfstandigen en non-profitorganisaties die aan elk van deze 4 voorwaarden voldoen:

1) De onderneming heeft betalingsproblemen door de coronacrisis:

  • de omzet of activiteit is gedaald;
  • er wordt volledig of deels beroep gedaan op tijdelijke of volledige werkloosheid;
  • de overheid heeft – in het kader van de indijking van het coronavirus – bevolen tot sluiting van de onderneming.

2) De onderneming is vast gevestigd in België.

3) De onderneming had geen achterstal op haar lopende kredieten, bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 1 februari 2020 of de onderneming had minder dan 30 dagen achterstal op haar lopende kredieten, bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 29 februari 2020.

4) De onderneming heeft bij alle banken aan haar contractuele kredietverplichtingen voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 januari 2020 en doorloopt geen actieve kredietherstructurering.

3) Welke kredieten?

Een betalingsuitstel kan worden aangevraagd voor kredieten met een vast aflossingsplan, kaskredieten en vaste voorschotten.

Leasing en factoring maken geen deel uit van de overeenkomst die werd afgesloten. Een onderneming kan uiteraard altijd contact opnemen met haar leasing- of factoring-maatschappij om na te gaan op welke manier een oplossing kan worden geboden.

4) Wanneer?

  • Aanvragen tot betalingsuitstel die tot en met 30 april 2020 worden gedaan, lopen maximaal 6 maanden tot 31 oktober 2020.
  • Voor aanvragen die na 30 april 2020 worden gedaan, blijft de einddatum uiterlijk 31 oktober 2020.
  • Betalingsuitstel kan enkel worden verkregen voor nog toekomstige maandaflossingen.
  • Aanvragen die werden ingediend voor de publicatie van dit charter zullen worden geëvalueerd volgens de criteria van het charter. Indien nodig zal de bank contact opnemen met de kredietnemer.

Wie denkt aan de voorwaarden te voldoen om betalingsuitstel te kunnen aanvragen, kan best zijn of haar bank contacteren.