ADVIES

Betalingsuitstel voor woonkredieten

2/04/2020

Door de coronacrisis zien heel wat gezinnen hun inkomen dalen, terwijl ze ondertussen nog altijd hun lening voor de woning moeten aflossen. De minister van Financiën Alexander De Croo, de Nationale Bank van België en Febelfin hebben daarom aangekondigd om mensen financieel te ondersteunen wanneer zij in problemen zouden komen door de coronacrisis. Zo kan er betalingsuitstel van het hypothecair krediet worden aangevraagd voor maximaal zes maanden.

Betalingsuitstel van hypothecair krediet:

Wie financieel getroffen is door de coronacrisis kan bij de bank een betalingsuitstel aanvragen van zijn of haar hypothecair krediet. Wij lijsten hier alle details op over dit betalingsuitstel.

1) Wat?

Een betalingsuitstel van het hypothecair krediet in het kader van de coronacrisis houdt in dat de kredietnemer gedurende maximaal 6 maanden zijn of haar krediet (en dit zowel voor kapitaal als intresten) niet moet afbetalen. Nadat de periode van uitstel is afgelopen, hernemen de betalingen. De looptijd van het krediet wordt maximaal verlengd met de periode van het betalingsuitstel. Met andere woorden: de kredietnemer zal maximaal 6 maanden langer zijn of haar krediet terugbetalen dan oorspronkelijk voorzien.

De banken rekenen geen dossier- of administratieve kosten aan voor het opnemen van een betalingsuitstel.

2) Wie?

Een betalingsuitstel van het hypothecair krediet kan aangevraagd worden door particulieren die aan elk van deze 4 voorwaarden voldoen:

1) Het inkomen is gedaald of valt volledig weg door de coronacrisis door:

  • tijdelijke of volledige werkloosheid
  • ziekte ten gevolge van Covid-19
  • sluiting van een zaak
  • overbruggingsmaatregelen

Bij koppels is het voldoende dat het inkomen van één van de partners daalt of wegvalt door de coronacrisis.

2) Er was op datum van 1 februari 2020 geen betalingsachterstand op het hypothecair krediet waarvoor uitstel gevraagd wordt.

3) Het hypothecair krediet is aangegaan op de enige woning en de hoofdverblijfplaats in België van de kredietnemer(s) (op het moment dat de aanvraag tot betalingsuitstel wordt gedaan).

4)  Op het moment van de aanvraag tot betalingsuitstel is het totaal roerend vermogen op zicht- en spaarrekeningen en in een beleggingsportefeuille bij de eigen of een andere bank kleiner dan 25.000 EUR. Pensioensparen wordt hier niet in meegerekend.

3) Hoe?

Wie voldoet aan alle voorwaarden, kan een betalingsuitstel aanvragen.

Dat betalingsuitstel ziet er als volgt uit:

  • Voor kredietnemers waarvan het netto maandinkomen van het gezin lager is dan of gelijk aan 1.700 euro kan de kredietnemer de betaling van zijn of haar hypothecair krediet uitstellen zonder bijkomende interesten tijdens de uitstelperiode. Wanneer deze periode achter de rug is, hernemen de betalingen aan dezelfde maandlast als voorheen.
  • Voor alle andere kredietnemers: de kredietnemer kan de betaling van zijn of haar hypothecair krediet uitstellen. Wanneer de periode van uitstel achter de rug is, hernemen de betalingen aan een aangepaste maandlast omdat de uitgestelde interesten worden verrekend.

4) Wanneer?

  • Voor aanvragen die tot en met 30 april 2020 worden gedaan, kan maximaal 6 maanden betalingsuitstel worden verkregen, en dit tot uiterlijk 31 oktober 2020.
  • Voor aanvragen die na 30 april 2020 worden gedaan, blijft de einddatum 31 oktober 2020.
  • Betalingsuitstel kan enkel worden verkregen voor nog toekomstige maandaflossingen.
  • Aanvragen die werden ingediend voor de publicatie van dit charter zullen worden geëvalueerd volgens de criteria van het charter. Indien nodig zal de bank contact opnemen met de kredietnemer.

Wie denkt aan de voorwaarden te voldoen om betalingsuitstel te kunnen aanvragen kan best zijn of haar bank contacteren. De bank zal enkele bewijsstukken opvragen om de aanvraag te kunnen opstarten. Dat kan bijvoorbeeld een attest van werkloosheid zijn of een verklaring op eer dat de inkomsten sterk gedaald zijn.